„Еразъм+“ Проект „Заедно в Италия-успешни практики в биоземеделието и селския туризъм“

„Аз, досадникът” с участието на Сашо Кадиев гостува в Сандански на 14 юни
28.05.2019
Финални срещи за популяризиране на проект „Под небето на Тоскана-иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“
20.06.2019
Покажи всички

„Еразъм+“ Проект „Заедно в Италия-успешни практики в биоземеделието и селския туризъм“

cof

Проект „Заедно в Италия – успешни практики в биоземеделието и селския туризъм“ № 2019-1-BG01-KA102-061464 ще се осъществи между национален консорциум с участието на Сдружение „С идея за бъдещето- спорт,образование,култура“ – координатор на проекта, ПГ по МСС гр.Разлог, ПГСС „Сергей Румянцев“- гр. Луковит и ПГССХТ- гр. Шумен и SERINDFORM SRL – приемаща организация. Проектът планира мобилност на 25 ученици от професионалните земеделски гимназии в консорциума – 9 от ПГ по МСС гр.Разлог от специалност „Производител на селскостопанска продукция“, 8 от ПГСС „Сергей Румянцев“- гр. Луковит, 8 от ПГССХТ- гр. Шумен. Те ще преминат двуседмично практическо обучение  през пролетта на 2020 г., в реална работна среда в страна и регион с традиции и успешни практики в биоземеделието и селския туризъм – Тоскана, Италия. Мобилността ще бъде с продължителност от 14 дни за всяка  група.Участниците ще са без опит в предишни мобилности по програма „Еразъм +“, с знания за общо земеделие, производство на селскостопанска продукция, агроекология и екология в туризма, биологично растениевъдство и животновъдство, селскостопанска техника. Всяка група ще бъде придружавана от 1 преподавател от всяко училище. Критериите за подбор ще бъдат изложени на видими места в училищата, а самият подбор ще се извърши по ясни правила.
За да бъдат в удовлетворени конкретните нужди си поставяме следните цели :
– високо качество на овладените професионални знания и умения и формиране на ключови
компетентности ни учениците с цел повишена ефективност при професионалното им
ориентиране в реална трудова среда и адаптивност за пазара на труда, професионално
развитие и успешно кариерно развитие на преподавателския състав за създаване на повишен
капацитет чрез сътрудничество с институции и специалисти в ЕС, както и с участие в различни
форми на мобилност, непрекъснато въвеждане в консорциума на професионално-
образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и
ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение в съответствие с бързо
променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда, цялостна модернизация
на ПОО и други.
Качественото и ефективно протичане на проекта ще се осигури чрез следните дейности:
1.Дейности по организация и информиране на проекта
2.Дейности по подбор на ученици
3.Дейности по провеждане на предварителна подготовка
4.Дейности по организация на пътуването
5.Провеждане на мобилността, сертифициране и мониторинг
6.Разпространение на резултатите от проекта
7.Изготвяне на финален отчет
Нашите очаквания са, че резултатите от проекта ще доведат до много ползи, засилено
сътрудничество с бизнеса в съответните градове на участниците и техните региони, в областта
на биоземеделието, агроекологията и селския туризъм.