Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Сдружение „С идея за бъдещето-спорт,образование,култура”

Политика за поверителност

Сдружение „С идея за бъдещето-спорт,образование,култура” следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка сдружение събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.
Обща информация.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Сдружение се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Отнасящата се нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за Защита на Личните Данни (Регламент (ЕС) 679/2016) и Закона за Защита на Личните Данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове

Настоящата политика за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които  Сдружение „С идея за бъдещето-спорт,образование,култура” събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Сдружението. Прилагаме политика за защита на личните данни,събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш експерт, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни https://www.ivemlife.com/association/, Facebook и други социални медии. Чрез тази политика за поверителност Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Aко имате възражения, моля не използвайте нашите сайтове и не ни предоставяйте каквито и да е лични данни.

 1. За какво използваме информацията Ви?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за да:

 • подобрим Вашия опит при работа с нашата организация (Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на индивидуалните Ви нужди)
 • подобрим нашите услуги (непрекъснато се стремим да подобряваме предлаганите от нас услуги въз основа на информацията и отзивите, които получаваме от Вас)
 • подобрим обслужването на клиентите (информацията Ви ни помага да реагираме по-ефективно на Вашите високи изисквания за обслужване на клиенти)
 • изпращаме периодични е-мейли (Е-мейл адресът, който предоставяте, може да бъде използван за изпращане на информация и актуални новини, отнасящи се до нашата дейност или запитването Ви, ако сте дали съгласие за това)
 • предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили
 • отговорим на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания
 • Ви показваме реклами, свързани с Вашия интерес към нашата сфера на дейност в социалните мрежи, включително Facebook.
 • използваме ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Google Ads и Facebook
 • се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами
 • търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и проекти и събития ;
 • осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайтовете или услугите ни
 • Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

 

 1. Използваме ли „бисквитки“?

Да. „Бисквитките“ са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на Вашите компютри през Вашия уеб браузър (ако разрешите), които позволяват на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават Вашия браузър и да прихващат и помнят определена информация.

Можете да забраните използването на „бисквитки“ чрез настройките на Вашия браузър, но ако решите да направите това, части от нашите сайтове няма да функционират когато ги посещавате.

 1. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Ние не продаваме и не търгуваме с лични данни.Сдружението разкрива Вашите лични данни:

 • само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за обезпечаване дейността на Сдружението; на лица, извършващи услуги в сфери, свързани с тази дейност – включително лица извън Европейския Съюз. Ние взимаме предпазни мерки като подписване на споразумения за поверителност и предоставяме само достъп до информация свързана с конкретната задача за поддръжка и/или разработване
 • Европейската Комисия и други донори, при изпълнение на задължения за предоставяне на присъствени списъци от събития организирани от нас и финансирани от тях.

Сдружението взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита на Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Сдружението за защита на личните данни.

 1. Мерки за защита

Организацията събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 1. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от Сдружението за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Сдружението приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по надлежен начин.

 1. Вашето право на достъп и получаване на информация

Съгласно Закона за защита на личните данни имате права във връзка с личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и оттегляне на съгласие (когато законовото основание за обработка е съгласие).

Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Сдружение „С идея за бъдещето-спорт,образование,култура”, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Сдружението : ideasec2015@gmail.com

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: ideasec2015@gmail.com, на телефони:  0888324953;