Първи успешен проект на СНЦ „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ по програма „Еразъм+“

Поредицата от събития DECATOUR стартира от САНДАНСКИ
18.04.2018
Каталог на добри практики от проект по програма „Еразъм+“
16.07.2018
Покажи всички

Първи успешен проект на СНЦ „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ по програма „Еразъм+“

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ гр.Сандански реализира първият си проект по програма „Еразъм+“ КД1, сектор „ПОО“.

Проект „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето“ № 2017-1-BG01-KA102-035766 се реализира между Консорциум „С идея за бъдещето“, в който координатор бе Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” гр. Сандански и членовете ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит, ПГ по МСС гр. Разлог и ПГССХТ гр.Шумен , а партньорска организация  бе SERRINDFORM SRL – образователен център за професионално обучение  от Маса, регион Тоскана, Италия.

Образователната мобилност  се осъществи по три потока по 9 ученици и един преподавател от всяко от училищата участници в консорциума. Общият брой на участниците бе 27 ученици от специалностите „Агроекология”, „Производител на селскостопанска продукция” и „Селски туризъм”.  Чрез участието си в проекта се даде възможност на учениците да разширят знанията си за биоземеделието и селския туризъм, за начините и процесите за стартиране на производство на селскостопанска продукция, усвояване на модерни технологии и работа с нови механизации в селското стопанство, прилагане на нови форми и усвояване на набор от практически умения в селския туризъм.

Целите, които си поставят организациите в проектаа са общи и специфични – в съответствие със Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ и отнасящи се към повишаване професионалните умения и компетенциите на бенефициентите.

На институционално ниво проектът създава възможности за по-качествена образователна среда, чрез мултиплициране на  добри практики в професионалното обучение и обмяната на опит между партниращите си организации. В регионален и национален контекст проектът допринесе за подобряване на релевантността на предлаганото професионално образование и квалификацията на кадрите, напускащи училището и навлизащи на трудовия пазар към нуждите на европейския пазар на труда и високите изисквания на работодателите. Въздействието на проекта върху неговите участници се изрази в повишаване на  професионалната им пригодност, което повиши конкурентоспособността им и възможността  за успешна бъдеща реализация на трудовия пазар, които са в синхрон с изискванията на стратегията „Учене през целия живот“.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Публикацията отразява възгледите на авторите. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.