Приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“с № 2019-1-BG01-KA102-061464, финансиран по Програма „Еразъм +“

Стипендия “СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” ще се проведе за пета поредна година
16.11.2020
Сдружение “С идея за бъдещето-спорт, образование, култура” придоби Акредитация по програма “Еразъм+”
13.09.2021
Покажи всички

Приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“с № 2019-1-BG01-KA102-061464, финансиран по Програма „Еразъм +“

Успешно приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биоземеделието и селския туризъм “ с № 2019-1-BG01-KA102-061289, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Проект „Заедно в Италия – успешни практики в биоземеделието и селския туризъм“ № 2019-1-BG01-KA102-061464 се реализира от национален консорциум за мобилност, с координатор Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” гр. Сандански и членове ПГ по МСС гр. Разлог, ПГСС„Сергей Румянцев“ гр.Луковит, ПГССХТ гр.Шумен. Приемащa организация бе Serindform Srl – образователен център за професионално обучение от гр.Маса, регион Тоскана, Италия. Началната дата проекта бе 01.06.2019г., а крайната 31.07.2021 година.

Първи поток :

Период на мобилността : 17.06.2021 – 01.07.2021

Участници : Общо 16 ученика и 2 придружаващи учители

8 ученика и 1 придружаващ учител  от ПГСС „Сергей Румянцев” гр.Луковит

8 ученика и 1 придружаващ учител от ПГССХТ гр.Шумен

Втори поток :

Период на мобилността : 06.07.2021 – 20.07.2021

Участници : 9 ученика и 1 придружаващ учител от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр.Разлог

Изпълнението на проекта даде възможност на 25 ученици от трите професионалните гимназии членове на консорциума да преминат практическо обучение в страна и регион с традиции в биоземеделието и селския туризъм – Тоскана, Италия. Основни цели на проекта бяха надгражане знанията на учениците за биологичното земеделие и селския туризъм, усвояване на инвоативни техники за производство на селскостопанска продукция, както и подобряване на капацитета на всички участващи организации чрез надграждане на създаденото международно партньорство, трансфер на добри практики в професионалното обучение, актуализиране на учебните програми за практики на учениците.

Всички участници се запознаха отблизо с типичните за регион Тоскана винарски изби и ферми „Подере”. В деня за културна програма учениците успяха да посетят град Пиза и защитената местност Чинкуе Тере.

В регионален и национален мащаб проектът допринесе за подобряване на релевантността на предлаганото професионално образование и квалификацията на кадрите, напускащи училището и навлизащи на трудовия пазар, към нуждите на европейския пазар на труда и високите изисквания на работодателите. Проектните дейности доведоха до изграждането на положителен имидж и репутация за училищата участници. Училищата се превръщат все повече в по-привлекателни места за обучение и работа, а възможностите от участие в мобилности спомагат за повишаване престижа на учителската професия за привличане на млади учители в ПОО.

В последния ден от мобилностите участниците получиха сертификат от приемащата организация и Europass mobility за успешно приключена практика.

Всички добри и полезни практики, наблюдвани по време на мобилността са описани в Каталог, с цел да се даде достъп до тях до по-широка публика, съставена не само от ученици от гимназиите участници, но и от обучаващи организации и работодатели в сферата на селското стопанство, както и други професионални училища от страната.

*Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисята не може да бъде държана отговорна за използването на информацията, съдържаща се в нея.